tôm thẻ chân trắng

Ngao 2 cùi bố mẹ được lặn từ vùng biển phan thiết vói các loại size